کد شهرهای داخلی

   |    کد داخلی    |    کد خارجی    |   

ردیف محل کد